avatar

Patrik Votoček

Crazy geek. Chef in Shipito kitchen.

Twitter: @PatrikVotocek